نمونه اسکن های انجام شده توسط دستگاه اسکنر زمرد صنعت آسیا را می توانید در ادامه تماشا نمایید.

اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 1
نمونه اسکن تولید شده شماره 1 - سنگ برزیل
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 2
نمونه اسکن تولید شده شماره 2 - سنگ آبرنگی
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 3
نمونه اسکن تولید شده شماره 3 - سنگ ورد فنتستیک چرمی
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 4
نمونه اسکن تولید شده شماره 4 -
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 5
نمونه اسکن تولید شده شماره 5 - سنگ آبی فیروزه ای
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 6
نمونه اسکن تولید شده شماره 6 - سنگ عقیق
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 7
نمونه اسکن تولید شده شماره 7 - سنگ دانه اناری
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 8
نمونه اسکن تولید شده شماره 8 - سنگ کوه آتش
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 9
نمونه اسکن تولید شده شماره 9 - سنگ بلک زبرا
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 10
نمونه اسکن تولید شده شماره 10 - سبز کرمانی
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 11
نمونه اسکن تولید شده شماره 11- سنگ لاشتر
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 12
نمونه اسکن تولید شده شماره 12- سنگ بلک زبرا
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 13
نمونه اسکن تولید شده شماره 13 - سنگ آبی دریایی
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 14
نمونه اسکن تولید شده شماره 14 - سنگ انیکس صورتی
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 15
نمونه اسکن تولید شده شماره 15 - سنگ سایمون
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 16
نمونه اسکن تولید شده شماره 16 - سنگ شفق
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 17
نمونه اسکن تولید شده شماره 17
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 18
نمونه اسکن تولید شده شماره 18
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 19
نمونه اسکن تولید شده شماره 19
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 20
نمونه اسکن تولید شده شماره 20
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 21
نمونه اسکن تولید شده شماره 21
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 22
نمونه اسکن تولید شده شماره 22
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 23
نمونه اسکن تولید شده شماره 23
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 24
نمونه اسکن تولید شده شماره 24
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 25
نمونه اسکن تولید شده شماره 25
اسکن های انجام شده از دستگاه اسکنر سنگ زمرد صنعت آسیا - نمونه اسکن تولید شده شماره 26
نمونه اسکن تولید شده شماره 26 - سنگ یشمی